نمونه - درس سوم بخش شنیداری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی دیگر از انواع سوال در بخش شنیداری ، سوالات نقشه یا پلان است. از شما میخواهند به متن گوش کنید و جاهای خالی یک پلان یا نقشه را پُر کنید.

بخش دوم آزمون شنیداری معمولا به دو زیر یخش تقسبم می شود و جمعا 10 سوال دارد.

برای هر یگ از دو قسمت ، 30 ثانیه زمان خواهید داشت تا پیش از شنیدن متن سوالات را بخوانید. به این کار prediction گفته میشود و بسیار حیاتی است. چون حالا می توانید حدس بزنید در جای خالی یا ... باید دنبال چه بگردید.

در این حالت باید کلمات کلیدی قبل و بعد از جای خالی را پیدا کنید و زیر آنها خط بکشید. کلمات کلیدی در تعیین پاسخ صحیح بسیار با اهمیت هستند.

در ریدینگ و لیسنینگ، در اغلب سوالات محدودیت پاسخ خواهید داشت، یعنی به شما گفته میشود: no more than... words

این به این معنی است که پاسخ شما نمیتواند بیشتر از .... کلمه (مثلا 2 یا 3 کلمه) باشد. به این متن دقت کنید ، یک نمونه از نقشه یا پلان یخش دوم لیسنینگ:

این تمرین از کتاب IELTS Trainer صفحه ی 63 انتخاب شده ، برای فایل صوتی ، یا به کتاب مراجعه کنید و یا به لینک بالای این متن.

11 & 12 - Which two sources of funding helped build the facility?

 1. the central government
 2. local government
 3. a multinational company
 4. a national company
 5. city residents

نکته ی مهم : دقت کنید که در پاسخنامه باید جلوی شماره ی 11 یک حرف را بنویسید و جلوی شماره ی 12 یک حرف دیگر. ترتیب آنها مهم نیست!

13 & 14 - Which two pre-existing features of the site are now part of the new facilities?

 1. football stadium
 2. playing fields
 3. passenger hall
 4. control tower
 5. aircraft hangers

نکته ی مهم : دقت کنید که در پاسخنامه باید جلوی شماره ی 11 یک حرف را بنویسید و جلوی شماره ی 12 یک حرف دیگر. ترتیب آنها مهم نیست!

Write the correct letter, A-H, next to questions 15-20.

15. hotel ..........

16. transport hub .......

17. cinema

18. fitness center ..........

19. shops .........

20. restaurant .........

 


این تمرین از کتاب IELTS Trainer صفحه ی 117 انتخاب شده ، برای فایل صوتی ، یا به کتاب مراجعه کنید و یا به لینک بالای این متن. 

11 & 12 - Which two things make the museum unusual?

 1. the guides
 2. the events
 3. the animals
 4. the buildings
 5. the objects

نکته ی مهم : دقت کنید که در پاسخنامه باید جلوی شماره ی 11 یک حرف را بنویسید و جلوی شماره ی 12 یک حرف دیگر. ترتیب آنها مهم نیست!

13 & 14 - Which two things can visitors do at the museum?

 1. buy home made bread
 2. ride a horse
 3. ride on a tram
 4. buy copies of original posters
 5. go down a coal mine

نکته ی مهم : دقت کنید که در پاسخنامه باید جلوی شماره ی 13 یک حرف را بنویسید و جلوی شماره ی 14 یک حرف دیگر. ترتیب آنها مهم نیست!

 

 Write the correct letter, A-H, next to questions 15-20.

15. the exhibition center .......

16. the High Street .........

17. the farmhouse .........

18. the coal mine ..........

19. the Manor House .........

20. the railway station .........

 

 


تمرین هفته :

 • از کتاب IELTS Trainer تست شماره ی 1 - بخش Listening قسمت اول و دوم را انجام دهید. 
 • یک بار با خودکار آبی جواب دهید.
 • بار دوم با خودکار قرمز
 • سپس با پاسخنامه چک کنید
 • تعداد پاسخ صحیح بار اول را از تعداد پاسخهای صحیح بار دوم کم کنید.
 • دلتا ( احتلاف ) را بدست بیاورید. اگر این عدد بین 2 تا 3 باشد، طبیعی است و باید با تمرین این عدد را کوچکتر کنیم.
 • یک بار هم با استفاده از متن نوشتِ تستها ، آنها را تمرین کنید.
 • این روند را برای قسمتهای دوم همه ی تستهای 1 تا 6 تکرار کنید.

 !لطفا تنبلی نکنید