• یکی دیگر از انواع سوال در بخش شنیداری ، سوالات نقشه یا پلان است. از شما میخواهند به متن گوش کنید و جاهای خالی یک پلان یا نقشه را پُر کنید.