• تسلط هر چه بیشتر بر بخش واژگان ، میتواند ما را در هر چهار مهارت موفق تر کند. در بخش واژگان پابه ، در این درس به ساختهای متنوع و نکات واژگان می پردازیم.

  •  تسلط هر چه بیشتر بر بخش واژگان ، میتواند ما را در در هر چهار مهارت موفق تر کند. در بخش واژگان پابه ، در این نوبت دو درس 3 و 4 و تعداد قابل توجهی لغت و اصطلاح را دوره می کنیم: