مکالمه روزمره انگلیسی متوسط Int0101
۲۱ مهر

مکالمه روزمره انگلیسی متوسط Int05-1

Restaurants 1 Talking about eating درس ۱ ۵۰% واژگان و عبارات جایگزین واژگان جایگزین چجوری بگم…؟ How do you say…?  امروز میخوام به یک رستوران غذای دریایی برم. I′d like …

مکالمه روزمره انگلیسی پیشرفته
۱۹ مهر

مکالمه روزمره انگلیسی پیشرفته Adv06-2

Housing 2 Talking about housing درس ۲ ۱۰۰% واژگان و عبارات جایگزین واژگان جایگزین چجوری بگم…؟ How do you say…?  درمورد محلی که زندگی میکنی چه چیزی رو دوست داری؟ …

مکالمه روزمره انگلیسی پیشرفته
۱۸ مهر

مکالمه روزمره انگلیسی پیشرفته Adv05-2

Character Traits2 Talking about personality درس ۲ ۱۰۰% واژگان و عبارات جایگزین واژگان جایگزین چجوری بگم…؟ How do you say…?  فکر میکنی اخیرا چه تغییراتی کرده؟ How do you think …