Beyond - deep testing system

سنجش عمیق دانش و توانش زبانی شما در محدوده ی کنکورهای سراسری وبا همان سرفصلها ، اما به گونه ای عمیق تر و با هدف شناسایی ضعف های ریز و تثبیت شده ی زبان آموزان

ساز و کار ارزش گذاری گزینه ها در سیستم بی آند

شماتیک آزمونهای آموزشی بی آند

سیستم تست های انگلیسی بی آند