چالش 15 دقیقه

میکرو درسهای واژگان و گرامرهر روز در اختیار شما قرار میگیرند آیا می توانید ظرف 15 دقیقه تمام واژگان ویا گرامرمنتخب این بسته راکه در موضوعات مختلف کاربردی دست چین شده اند، فرا بگیرید؟