درس چهارم – جمع بندی و آزمون unit 4

مقدمه ی درس ۴ جمع بندی فصل ا: آزمون استاندارد آیلتس با پاسخهای پیشنهادی استاد آزمون آزمایشی برای داوطلبان، اعضای دوره این آزمون را برای استاد میفرستند تا تصحیح و نمره دهی شود، بهمراه فید بک و روش بهبود.