unit 3 – Speaking Techniques – giving opinions

مقدمه ی درس ۳ ویدیو درس یکم: یک ویدیوی حدود ۱۱ دقیقه را میبینید که در آن استاد غفاریان یکی از تکنیکهای برتر در گفتار  (Speaking) را به شما می آموزاند. برای بیان نظر موافق یا مخالف خود در باره ی یک موضوع (giving an opinion) می توان از الگوهای سطح بالاتری استفاده کرد که …

unit 3 – Speaking Techniques – giving opinions Read More »