فعل های بی قاعده Irregular Verbs

اغلب فعلهای انگلیسی که به افعال با قاعده (regular verbs) معروف هستند، برای تبدیل به گذشته کافیست یک ed به آنها اضافه کنیم: work > worked help > helped talk > talked اما تعدادی از فعلها هستند که از این قاعده تبعیت نمی کنند و برای تبدیل به گذشته شکل خاص خود را دارند و …

فعل های بی قاعده Irregular Verbs Read More »