ویژگی های حال ساده

حال که با کاربردهای اصلی حال ساده آشنا شدید، نوبت آن می رسد که ویژگی های مهم این زمان را نیز با هم مرور کنیم: مهمترین کاربرد حال ساده (و بطور عام زمانهای ساده)، همانطور که در جلسه ی قبل دیدید، بیان یک تکرار یا عادت است. در جمله ای که بیان تکرار یا عادت …

ویژگی های حال ساده Read More »