ویژگی های گذشته ساده

ساخت جمله در گذشته ی ساده: برای ساخت یک جمله ی گذشته ی ساده باید از الگوی زیر استفاده کنیم: Subject + Verb(past form) + object + adverbials Subject = فاعل / نهاد Verb = فعل گذشته Object = مفعول adverbials = قیدها فعل در گذشته ی ساده: شامل قسمت دوم فعل هست. برخی فعلها …

ویژگی های گذشته ساده Read More »