کاربرد آینده ساده (ویدیو درس)

https://jozweb.com/wp-content/uploads/2020/09/future-simple-720-2.mp4 کاربرد آینده ساده