کاربرد گذشته ساده (ویدیو درس)

https://jozweb.com/wp-content/uploads/2020/09/past-simple-03.mp4 زمان گذشته ساده را برای موارد زیر به کار میبریم: کاری یکبار در گذشته مشخصی انجام شد.  کاری / حالتی در گذشته ثابت بود. کاری در زمان گذشته چند بار تکرار شد. کسی عادت داشت در گذشته کاری را انجام دهد و حالا دیگر انجام نمی دهد. English ترجمه فارسی دیشب مجبور شدم برای …

کاربرد گذشته ساده (ویدیو درس) Read More »