نگارش نامه – چند اصطلاح خوب برای نگارش مقدمه

در نامه های رسمی بهتر است مقدمه ها را اینگونه آغاز کنیم In a formal letter In a formal letter: I am writing to ask/ tell//inform you that… I am writing to ask/inquire… I am writing with regard to… I am writing with reference to… I am writing in connection with… I am writing in …

نگارش نامه – چند اصطلاح خوب برای نگارش مقدمه Read More »