تکنیکهای گفتاری – بیان نظر giving opinions

ویدیو درس “تکنیک بیان نظر” در speaking https://jozweb.com/videos/listen-spk/spk-tech25-opinion.mp4 مطالب درسهای زیر بطور کامل در ویدیو بالا توضیح داده شده است. نمونه سوالات (opinion) Start time: 01:50 Do you think children should be made to wear a uniform to school?Do you believe it is acceptable that animals are used at scientific laboratories?Do you feel that city …

تکنیکهای گفتاری – بیان نظر giving opinions Read More »