ویدیو درس Modern Houses

https://jozweb.com/videos/listen-speak-practice01.mp4 روش کار این درس ابتدا یکبار ویدیو را ببینید. بار دوم روی جمله های مهم مکث کنید و سعی کنید قبل از فیلم ، شما آن جمله را بگویید. مجدد جمله ی اصلی در فیلم را ببینید و تمرین کنید. >> دانلود متن ویدیو <<